دست به دست هم دهیم به مهر، جنگل خویش را کنیم احیا (بخش1-گیاهان و حشرات)