دست به دست هم دهیم به مهر، جنگل خویش را کنیم احیا (بخش2- جانوران و پرندگان)